مبلمان شهری

صنعت نوین آسیا ویژن > مبلمان شهری
نیمکت پارکی

نیمکت پارکی

سطل زباله 65 لیتری پارکی

سطل زباله پارکی

چراغ و پایه چراغ پارکی و شهری

چراغ و پایه چراغ پارکی و شهری

ایستگاه اتوبوس و تاکسی

ایستگاه اتوبوس و تاکسی

دستگاههای ورزشی

دستگاههای ورزشی (بدنسازی)

مبلمان شهری

پایه پرچم